W jakich wypadkach może nastąpić natychmiastowe wydalenie zatrudnionego z pracy?

Przedsiębiorca może w pewnych, uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami wypadkach, rozwiązać z pracobiorcą umowę o pracę w natychmiastowym trybie.
Kodeks pracy przewiduje taką możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wymówienia.

zwolnienie

Autor: Dolapo Falola
Źródło: http://www.flickr.com

Takowe zwolnienie z pracy może dotyczyć wszelakiego typu umów o pracę. Kiedy przedsiębiorca może zwolnić pracownika z pracy bezzwłocznie, bez okresu wymówienia? Rozwiązanie umowy o pracę jednostronne, bez zachowania okresu wymówienia, jest uwarunkowane prawnie w prawie pracy.

Jeśli zamierzasz wyszukać dodatkowe artykuły wiążące się z omawianym tu tematem, zobacz ofertę w serwisie publikującym pokrewne materiały.

To wyjątkowy tryb anulowania umowy o pracę. Co ciekawe, w ów sposób anulować umowę o pracę może nie tylko przedsiębiorca, lecz też zatrudniony. W wyniku skorzystania z takiego sposobu zerwania stosunku pracy, przedsiębiorca czy też zatrudniony zostają pozbawieni ochrony wynikającej z prawa do dalszego korzystania z świadczonej przez zatrudnionego pracy w zamian za wypłatę uposażenia w czasie wypowiedzenia. Z reguły zwolnienie dyscyplinarne ze strony pracodawcy ma miejsce wówczas, gdy zatrudniony w sposób istotny oraz zawiniony naruszył swoje obowiązki pracownicze.

Ten niezwykle ciekawy post posiada swoje odpowiedniki na innych stronach. Najedź zatem na łącze do wpisu (http://kwmediator.pl/) i przeglądnij je.

Rażące niedbalstwo ze strony zatrudnionego czy też działanie celowe na szkodę pracodawcy, może być uzasadniającą okolicznością rozwiązanie umowy o pracę w natychmiastowym trybie.

Pracodawca na mocy prawa pracy ma też możliwość rozwiązania umowy bez wymówienia z powodów niezawinionych przez zatrudnionego, lecz wiążących się z jego długofalową absencją i brakiem realizowania obowiązków zawodowych.