Rezerwy emerytalne – wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu jak też rozliczaniu

Pod pojęciem rezerw rozporządzenie o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, których czas wymagalności nie jest pewien.
Przedsiębiorstwa zobligowane są regulacjami bilansowymi do dokonania tak zwanych biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wysokości przypuszczalnych zobowiązań wypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wypływających z obowiązku wykonania, połączonych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracobiorców, w tym również świadczeń emerytalnych, jakich kwotę możemy ocenić w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

kontakt

Autor: calflier001
Źródło: http://www.flickr.com
Owe zobowiązania muszą być przedstawiane jako rezerwy na świadczenia pracownicze.
odprawy emerytalne

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
rezerwy na świadczenia pracownicze

Autor: Alexandre Prévot
Źródło: http://www.flickr.com
Odprawy rentowe (tak samo jak dla przykładu nagrody jubileuszowe) są to dłUGoterminowe świadczenia pracownicze, zależne od stażu pracy. Prawo do tychże świadczeń zdobywają pracownicy poprzez cały okres ich zaangażowania w przedsiębiorstwu. To natomiast rodzi zobowiązanie przedsiębiorstwa w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jeśli zaciekawił Cię ten tekst, to w tym miejscu znajduje się notka z serwisu (https://www.workservice.pl/praca/biurowa/poznan/), która też ma bardzo ciekawe dane na przedstawiany tutaj temat.

Bierne rozrachunku międzyokresowe kosztów z tytułu tych zobowiązań winny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości, w ciężar kosztów bezpośrednio połączonych z działalnością operacyjną w obecnym okresie.

Rezerwy na odprawy emerytalne oraz gratyfikacje jubileuszowe tworzy się tylko wówczas, gdy z przepisów prawa, układu zatrudnienia bądź umów o pracę jednoznacznie wynika, iż na chlebodawcy ciąży obowiązek ich wypłaty i ich wysokość jest istotna, dlatego ich nieuwzględnienie w finansowym sprawozdaniu zniekształciłoby obraz sytuacji pieniężnej i majątkowej i wynik pieniężny przedsiębiorstwa.