Różnice między funduszem inwestycyjnym zamkniętym a funduszem otwartym

Tak Otwarty Fundusz Inwestycyjny, jak i Zamknięty Fundusz Inwestycyjny są formami zbiorowego inwestowania pieniążków.
O ile jednak potencjalny inwestor może zwykle kupować jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu bez ograniczeń, to członkostwo w zamkniętym funduszu częstokroć wiąże się z niezbędnością akceptacji specjalnych ograniczeń.

Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte do ich utworzenia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Opublikowane w tym miejscu wiadomości są dla Ciebie zbyt zdawkowe? Jeżeli tak, to wejdź na stronę kodowanie kluczyka warszawa, na której przeczytasz zbliżone tematy.

Zezwolenie takie mogą otrzymać wyłącznie funkcjonujące w formie akcyjnej spółki towarzystwa inwestycyjnych funduszy. Jest to wyłączny podmiot upoważniony do tworzenia inwestycyjnych funduszy, zarządzania nimi jak też reprezentowania funduszy w stosunkach z osobami trzecimi.

fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com

Inwestycyjny certyfikat to papier wartościowy, jaki stanowi tytuł uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym. Certyfikaty dzielimy na tzw. publiczne certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, jak też niepubliczne certyfikaty, częstokroć kierowane do niedużego gremia inwestorów. Na ogół do adresatów oferty wystosowane jest zaproszenie w formie pisemnej do zapisywania się na certyfikaty . Liczba wyemitowanych udziałów jest stała, może ulec odmianie dopiero w trakcie następnej emisji. Każdy członek powinien kupić przynajmniej minimalną ilość certyfikatów, określoną przez emitenta.

Certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, wyceniane przez emitenta. Papiery wartościowe możemy nabyć w czasie emisji na pierwotnym rynku, a również na giełdzie, jeśli są obiektem obrotu giełdowego.